Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων Δώρων για το Πρόγραμμα: Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Νάξος, 13-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 1055
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 18-12-2019, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (Β.Σ.Σ.) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ              ΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΣΕΤ ΚΟΥΠΕΣ 2ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΑ 160 5,20€ 832,00€
ΣΥΝΟΛΟ 832,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Comments are closed.