ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α.Δ.Α. :4Α1ΑΩΚΗ-Δ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Νάξος    23/03/2011 Αρ.πρωτ.:2960     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση του Ψυκτικού Συγκροτήματος των Δημοτικών Σφαγείων της Χώρας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.975,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την  30/ 03 /2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενο για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έκτός από την προσφορά τους (αυτοπροσώπως)  και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 861,00 € .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 06-04-2011         ημέρα  Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00πμ.
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  στο τηλέφωνο 2285360118 & 117  από τις 08:00πμ ως τις 15:00μμ.

Συνημμένα Έγραφα:
Γενική ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές
Διακήρυξη

Ο  Δήμαρχος και α.α.
Αργύριος Ανεβλαβής
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.