Προμήθεια 6 βιβλιοθηκών για τη Κοινοτική Βιβλιοθήκη των Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΠ 15250/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην προμήθεια 6 βιβλιοθηκών για τη Κοινοτική Βιβλιοθήκη των Κουφονησίων. Πιο συγκεκριμένα:

Ποσότητα: 6 Διαστάσεις: 80 x 40 x 200 cm Μελαμίνη Χρώμα: Καρυδί/Γκρι

2 Γυάλινες πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου και 2 πόρτες με κλειδαριές

Ράφια: 3 (5 θέσεις)

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερ/νια ανάθεσης.

Η  παράδοση θα γίνει στη Κοινοτική Βιβλιοθήκη Κουφονησίων, κατόπιν συνεννόησης με τον κατά τόπους αρμόδιο. Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο.

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.380,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2020, σε βάρος του. Κ.Α. 15-7133.001 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-15063/31-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή στο e-mail: prot@naxos.gov.gr σε μορφή pdf, έως τις 04-09-2020 και ώρα 10:00.

 

Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

 

Comments are closed.