Προμήθεια usb token αποθήκευσης ψηφιακών υπογραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Προς
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                    Σταμάτιο Τάκο / Laptop
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας usb token αποθήκευσης ψηφιακών υπογραφών για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας usb token αποθήκευσης ψηφιακών υπογραφών, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Είδος ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ
Usb token 12 75,00 900,00
ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ

216,00

1.116,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της προμήθειας usb token αποθήκευσης ψηφιακών υπογραφών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.