ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                Αρ.πρωτ:  16904/15.09.2020
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια usb token (AΔΔΥ).

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για προμήθεια usb token (για ψηφιακή υπογραφή) , έως και την Δευτέρα 21/09/2020 και ώρα 10:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Mαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομιστούν και οι ΚΑΔ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή της προμήθειας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.