Προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Θερινού Σχολείου Νάξου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr 

Προς: Μπαρδάνης Μανώλης Ξενοδοχείο “Anastasia”

Παπαδόπουλος Ευάγγελος                Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστική – Catering

Βενιέρη Μαρία                       Εστιατόριο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Θερινού Σχολείου Νάξου 2020, ως εξής:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

CPV

 

ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διαμονή των καθηγητών που διδάσκουν για την περίοδο 30/07/2020 – 09/08/2020, 10 μονόκλινα δωμάτια για συνολικά 30 διανυκτερεύσεις (30*50€) 55130000-0 1.327,43 172,57 1.500,00
2 Φόρος διαμονής (30*0,50€) 55130000-0 15,00 15,00
3 Catering 40 ατόμων για 11 ημέρες (30/07-09/08) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (40*3,40€)*11 55520000-1 1.206,45 289,55 1.496,00
4 2 γεύματα 40 ατόμων για συμμετέχοντες καθηγητές και φοιτητές (40*18,50€)*2 55300000-3 1.193,55 286,45 1.480,00
ΣΥΝΟΛΑ   3.742,43 748,57 4.491,00

 

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα λεπτών (4.491,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α. 15-6474.002 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1190/29-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη 1 και 2 αφορούν στον 1ο προσφέροντα, το είδος 3 τον 2ο προσφέροντα και το είδος 4 τον 3ο προσφέροντα, όπως αυτοί αναφέρονται στους αποδέκτες της παρούσας πρόσκλησης.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι αύριο 30-07-2020 και ώρα 11:00.

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.