Προμήθειες στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του καμπ ποδοσφαίρου με τον αθλητικό σύλλογο Π.ΑΣ. Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
                                                                

               Προς:

  1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ-ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Τηλ: 22850 23095
  1. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.               ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ               ΤΗΛ. 22850 42507

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του καμπ ποδοσφαίρου με τον αθλητικό σύλλογο Π.ΑΣ. Νάξου, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΜ ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Αναμνηστικά σετ προπόνησης (σορτσάκι βαμβακερό φανελάκι) 100% βαμβακερά, μέγεθος small medium large, χρωματιστά, με εκτύπωση  στήθος-πλάτη 18412200-2 40 12,1 (24%) 484,00
2

 

 

Χυμοί 250mi 15800000-6 500 0,35 (13%) 175,00
Σακουλάκι μπισκότο mini 15800000-6 200 0,60 (13%) 120,00
Μπουκαλάκια νερό 0, 5l 15800000-6 500 0,14 (13%) 70,00
ΣΥΝΟΛΟ 849,00
ΦΠΑ 24% 93,68
ΦΠΑ 13% 42,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 984,68

 

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών  (984,68 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.007 (Αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς και λοιπούς φορείς) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1222/13-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη της ομάδας 1 αφορούν στον 1ο αποδέκτη και τα είδη της ομάδας 2 τον 2ο αποδέκτη, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι τις 20-08-2020 και ώρα 11:00.

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                   Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.