ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΑΞΟΣ 09-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 9198
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360126-153
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑ   
Προς
Kάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑ   βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική  προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Τρίτη 14- 06-2016  και ώρα 14:00μμ,        
–     Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    3.230,32     € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  Υλικά     αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού  και στο  έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές  που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  Των αναλωσίμων των εργαστηρίων ΒΙΟΚΑ      του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό    .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 
O Προϊστάμενος του τμήματος 
Περιβάλλοντος
Τριαντάφυλλος  Μιχαήλ        
Μηχανολόγος Μηχανικός                                                            

Σχόλια are closed.