ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 30-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 1196
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                             Προς: Κα Τασσοπούλου Αφροδίτη
Ταχ. Κώδικας : 843 00 Εμπορία Μουσικών Οργάνων
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα Ηχητικών Συστημάτων
Τηλέφωνο :2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, 11,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ    

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ        

ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ   

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  

Φ.Π.Α.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

1 ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ VADOREN   Νο2 ΤΜΧ 10 2,50€ 25,00€
2 ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO RICO Νο2 ΤΜΧ 20 2,70€ 54,00€
3 ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ RICO Νο2 ΤΜΧ 20 2,20€ 44,00€
4 ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ TENOΡΟ RICO Ον2 ΤΜΧ 10 3,30€ 33,00€
5 ΜΠΑΚΕΤΕΣ VIC FIRTH X5A (ΖΕΥΓΟΣ) ΤΜΧ 3 10,00€ 30,00€
6 VALVE OIL LA TROMBA ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΤΜΧ 4    6,00€ 24,00€
7 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO SΕLΜΕR ΤΜΧ 1 140,00€ 140,00€
8 ΚΑΠΑΚΙ SELMER ΚΛΑΡΙΝΟ ΑΛΤΟ ΑΟ ΤΜΧ 1    27,00€   27,00€
9 ΤΑΠΕΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΜΧ 20      2,40€   48,00€
10 ΒΑΣΗ ΚΛΑΡΙΝΟΥ STAGG WIS-A45 ΣΠΑΣΤΗ ΤΜΧ 2      8,00€ 16,00€
11 ΛΑΔΙ  LA TROMBA P3 SLIDE OIL S90078 ΤΜΧ 3       7,00€ 21,00€
12 VALVE OIL YAMAHA LIGFIT 3 ΤΜΧ 3     10,00€ 30,00€
13 ΛΑΔΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΜΧ 3       9,00€ 27,00€
14 ΖΩΝΗ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΤΜΧ 2      23,00€ 46,00€
15 ΖΩΝΗ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΜΧ 2      23,00€ 46,00€
16 ΜΠΑΚΕΤΕΣ ΜΙΚΕ J2451 ΤΜΧ 3     12,00€ 36,00€
17 PROEL ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΜΧ 1      30,00€ 30,00€
18 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ FLEX ΤΜΧ 2      25,00€ 50,00€
19 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ RICO ΤΜΧ 2                25,00€ 50,00€
20 RIGGOTI SIB Νο 1,50 ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 2 20,00€ 40,00€
21 RIGGOTI SIB Νο 2 ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 2 24,00€ 48,00€
22 VANDOREN SOPRANO ΤΜΧ 1 24,00€ 24,00€
23 ΑΝΑΛΟΓΙA BACH ΤΜΧ 2 30,00€ 60,00€
24 ΑΝΑΛΟΓΙA STAGG ΤΜΧ 2 40,00€ 80,00€
25 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ SELMER 1759 ΤΜΧ 2 23,00€ 46,00€
26 ΑΝΑΛΟΓΙA ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ BACH 18155 ΤΜΧ 4 30,00€ 120,00€
27 ΑΝΑΛΟΓΙA ΤΟΥΜΠΑΣ-ΕΥΦΩΝΙΟΥ PRESTIGE ΤΜΧ 2 10,00€ 20,00€
28 ΑΝΑΛΟΓΙA ΤΡΟΜΠΟΝΙOY BACH 1816 (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ) ΤΜΧ 2 16,00€ 32,00€
29 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΣΑΞ ΑΛΤΟ/ΤΕΝ. 608C.G.CON ΤΜΧ 2 13,00€ 26,00€
30 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΚΛΑΡΙΝΟΥ SΕLΜΕR1708 ΤΜΧ 2 13,00€ 26,00€
31 ΑΝΑΛΟΓΙA ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ BACH1691 SELMER ΤΜΧ 2 13,00€ 26,00€
32 ΑΝΑΛΟΓΙΟ FZS-05 ZONE ΤΜΧ 2 21,00€ 42,00€
33 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΚΛΑΡΙΝΟΥ VADOREN ΤΜΧ 2 100,00€ 200,00€
34 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΤΜΧ 1 79,00€ 79,00€
35 ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΜΧ 1 88,13€                  88,13€
36 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΝΙ ΤΜΧ 1 97,00€                  97,00€
37 ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ VADOREN 2 1/2 ΤΜΧ 10  3,70€                  37,00€
38 ΚΑΛΑΜΙΑ SAX VADOREN NO 1 1/2 ΤΜΧ 20 2,90€                  58,00€
   39 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΤΜΧ 3 20,00€                  60,00€
   40 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΜΧ 3 10,00€                  30,00€
        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 2.016,13€
        Φ.Π.Α. 24% 483,87€
        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 2.500,00€

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν. 4782/2021 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.