ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αρ.πρωτ. 22009/30-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                Προς
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                                                  ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 23.752,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ» από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.