ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος 30-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. πρωτ. 25201
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ » από Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου έως και Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.