ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Προς:

ΥΔΑΤΩΡ ΑΕ-ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τηλ. 2108010002

E-mail: info@idator.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ –ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (30.783,00  €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.088 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

Μαζί με την οικονομική προσφορά  ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

  1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 06-07-2023.                                                                                                                  

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:

  1. Τεχνική Έκθεση
  2. Υ.Δ.

 

Σχόλια are closed.