ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 11/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                              Αρ. Πρ.: 22021

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Ν. Βερνίκου

Τηλέφωνο: 2285360128

FAX: 22850-23570

Προς:

1. ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε

2. ΚΥΡ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, 10.00 π.μ.:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑ: 25-7135.065

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, προκειμένου για τη σχετική εξόφληση:

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος

Σχόλια are closed.