«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ    Του Δήμου  Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< προμήθεια Γραφικής Ύλης    του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την  03/06/2013 ημέρα  Δευτέρα   στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού  3.700,00  € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.

Τα είδη  περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο προσφοράς  που ακολουθεί και τα  οποία αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Nάξου Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360132-153 ) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxoς.eu στην Θεματική ενότητα Διαγωνισμοί  
Ο ανάδοχος προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης  της προμήθειας ποσού 319,00 ευρώ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ καα

Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.