ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                       Νάξος, 23/08/2016  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84 300                                          Αρ. Πρωτ.: 14384
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
Προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.859,77 (συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 7η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 695,00€.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 22853-60152 καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.