ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,   17/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ. Πρωτ.:     5318      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Διαγωνισμού:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η συνολική προμήθεια για το δημοπρατούμενο είδος ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό € 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16 %.
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι ανάλογοι κωδικοί των Υπηρεσιών που στο σύνολό τους καλύπτουν τη συγκεκριμένη δαπάνη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισμοί &
γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προθεσμία για την παράδοση των παραπάνω ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Δημοτ. Συμβουλίου), από την αρμόδια Επιτροπή, την 30/04/2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης, τεχνικής περιγραφής και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Δήμο/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών και στον δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2285360106/127.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.