ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος,    29/04/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.:       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Διαγωνισμού:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η συνολική προμήθεια για το δημοπρατούμενο είδος ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16 %.
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι ανάλογοι κωδικοί των Υπηρεσιών που στο σύνολό τους καλύπτουν τη συγκεκριμένη δαπάνη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισμοί &
γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προθεσμία για την παράδοση των παραπάνω ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Δημοτ. Συμβουλ.), από την αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί, την  9/05/2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Δήμο/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών και στον δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2285360177/127.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 καα
Τοτόμης Πρωτονοτάριος  Αντιδήμαρχος 

Σχόλια are closed.