ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΚΗ-1ΓΦ                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                          Νάξος, 20/09/2013 
                          Αρ. Πρωτ.: 12819

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 10m3 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 10m3 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2013, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 03/10/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) του είδους για το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του παρόντος διαγωνισμού  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60121) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα αρχεία

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
             κ.α.α.

      o Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

  

Σχόλια are closed.