ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 16530/20-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300 ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες : Παναγιώτα Αγγελή
Τηλέφωνο : 2285360134 κ. Σφυρόερα Νικόλαο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ» από Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.992,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4.ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Δήμαρχος

 

Λιανός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.