ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νάξος,  29/09/2013 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. πρωτ.: 18255
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2285360100-121-153
«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    Του Δήμου  Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την <<Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού Γραφείων του Δημοτικού καταστήματος  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων>> έως την 3/10/2014 ημέρα Παρασκευή    στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.999,76   € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Τα έπιπλα  περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και στο έντυπο  προσφοράς που ακολουθεί   και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές και το έντυπο προσφοράς  από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Nάξου Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360153 ) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxoς.eu στην Θεματική ενότητα Διαγωνισμοί  
Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα προκύψει κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης  της προμήθειας ποσού 258,60  ευρώ 
Η προθεσμία παράδοσης των επίπλων  θα γίνει εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης στην  επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου 
Η δαπάνη μεταφοράς των επίπλων στο Δήμο θα βαρύνει το ανάδοχο προμηθευτή.. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.