ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 24/08/2021
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ. : 14748
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Τηλ.: 2285029423
e-mail: xfra@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 83.661,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμός: 136793), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/08/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/09/2021, ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δειγμάτων: 10/09/2021, ώρα 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17/09/2021, ώρα 10:30
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αποστείλουν δείγμα, επί ποινή αποκλεισμού. Το περιεχόμενο του δείγματος περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική Μελέτη. Το κόστος αποστολής, επιστροφής και μεταφοράς του δείγματος στον τόπο που ορίζεται βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά για όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους που περιλαμβάνει η προμήθεια. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.