ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                    Νάξος, 19/05/2020

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                     Αρ. Πρωτ. : 7513

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300

Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.

Τηλ.: 22853-60132

Fax: 22850-22549

e-mail: sveri@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 69.884,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την εκτέλεση των απαιτούμενων επισκευών και συντηρήσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου, από τα συνεργεία ηλεκτρολόγων του Δήμου, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών  (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό). Το ηλεκτρολογικό υλικό αποτελείται κατά κύριο λόγω από λαμπτήρες διαφόρων τύπων, φανάρια και φωτιστικά οδών προς αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων, παλιών και κατά πολύ φθαρμένων εξαιτίας των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών λόγω νησιωτικότητας, προβολείς καθώς και άλλα αναλώσιμα ηλεκτρολογικά είδη (ασφάλειες, καλώδια, ντουί, μπάρες συνδέσεως, ρελέ, διακόπτες, φις, σωλήνες κ.λπ.).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 91949), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22-05-2020, ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-06-2020, ώρα 23:00 μ.μ.

Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αποστείλουν δείγμα των ειδών με τα οποία προτίθενται και δεσμεύονται να προμηθεύσουν το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τις Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές τους, για να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Τα δείγματα μπορούν να αποσταλούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από την 01-06-2020 και ώρα 8:00  και αυστηρά έως και την 05/06/2020 και ώρα 15:00. Το κόστος αποστολής, επιστροφής και μεταφοράς του δείγματος στον τόπο που ορίζεται βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Το περιεχόμενο του δείγματος περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 12/06/2020 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η Μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά για όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα που περιλαμβάνει η προμήθεια. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/  (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

 

Συνημμένα αρχεία

 

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

 

Σχόλια are closed.