ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300 Προς:
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΑΣ »

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΑΣ » σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.542,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/201 και σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.