ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5028204
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.6.β.1.1. Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη αποτελείται από 1 υποέργο που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος έξι νέων φίλτρων ενεργού άνθρακα, με ικανότητα διύλισης 75 κ.μ. / ώρα το καθένα, σε συνέχεια υφιστάμενων δώδεκα φίλτρων θολότητας (έξι ζεύγη) που βρίσκονται στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Νάξου για την επεξεργασία των επιφανειακών νερών των ταμιευτήρων : Λιμνοδεξαμενή – Φράγμα Φανερωμένης.

Στο αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνονται επίσης: η προμήθεια και εγκατάσταση τριών μεταλλικών κιβωτίων προστασίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των απαραίτητων αναλώσιμων χημικών υλικών, ο ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού, το λογισμικό εφαρμογής και λειτουργίας, οι απαιτούμενες ηλεκτρικές-υδραυλικές μετατροπές και λοιπές υποδομές για την πραγματοποίηση της πράξης, η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας ως ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο από τον ανάδοχο και η εκπαίδευση του προσωπικού του αναθέτοντος φορέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί αναβάθμιση και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών του Δήμου στον τομέα της ύδρευσης. Ταυτόχρονα με την τηλεπαρακολούθηση του συνόλου των διεργασιών και την εγκατάσταση αυτοματισμών λειτουργίας, διασφαλίζεται η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου πόσιμου νερού που διατίθεται στην κατανάλωση από το ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου πόσιμου νερού για την υδροδότηση της πόλης της Χώρας Νάξου και των διασυνδεδεμένων δυτικών παραλιακών οικισμών του νησιού της Νάξου. Ο ωφελούμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 30.000 άτομα.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 516.000,00 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 258.000,00 €
ΜΗ ΕΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΦΠΑ): 123.840,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 639.840,00€

 

Σχόλια are closed.