ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινοχρήστων
Χώρων και Οδοποιίας
Πληροφορίες: ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
Τηλέφωνο: 2285360153
E-mail: egiakoumi@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμος Νάξου θα προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 14.787,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ m 2 265 11.925,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 11.925,00 €
ΦΠΑ 24,00% 2.862,00 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 14.787,00 €

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 63/2023 μελέτης του Τμήματος κτιριακών έργων, κοινοχρήστων χώρων και οδοποιίας, (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου www.e-naxos.eu), μέχρι την 27/12/2023 και ώρα 12:00 στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Νάξος).

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Στ) Οι κωδικοί ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνημμένα:
1 Μελέτη
2 Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Σχόλια are closed.