ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ  2013
Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

έχοντας υπ΄ όψιν :  1.  Την με αρ. πρωτ. οικ. 116219/13-2-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με θέμα την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με κωδικό MIS 365185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και τη με αρ. πρωτ. οικ.104034/26-2-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα την 1η τροποποίηση της
2. Την με αριθμό πρωτ. 112074/26-11-2013 Απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
3. Την υπ΄ αριθμ 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας προμήθειας
4. Την υπ΄ αριθμ.  347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δέσμευση της πίστωσης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παρούσα προμήθεια

Προκηρύσσει     

Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συμπίεσης και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23% και 16%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι μηχανολογικού εξοπλισμού (ειδών ή μηχανημάτων):
·         Ενός (1) τράκτορα (ελκυστήρας) διαξονικού με πλαίσιο, θάλαμο οδήγησης και κινητήρα.
·         Δύο  (2) ημιρυμουλκούμενων οχημάτων με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 46κμ τουλάχιστον και μηχανισμού βαρέου τύπου ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 5κμ στο οπίσθιο μέρος  κατάλληλο για μικτό φορτίο τουλάχιστον 26.000kgr
·         Τέσσερα (4) τριαξονικά οχήματα μικτού φορτίου 26 τόνων, μεταφοράς απορριμμάτων χωρητικότητας 22κμ τουλάχιστον με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης και μηχανισμού βαρέου τύπου ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 5κμ στο οπίσθιο μέρος.
·      Δέκα (10) απορριματοκιβώτια βαρέου τύπου χωρητικότητας 5κμ τουλάχιστον .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 30/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.).

Τα έξοδα δημοσίευσης, του παρόντος διαγωνισμού  θα βαρύνουν τον ανάδοχο .

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας είκοσι ευρώ (€20) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Έγγραφα
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
o Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.