ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Νάξος 31-10-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. πρωτ.19388
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Πληρ. : Ειρηναίος Κιουλαφής
Τηλέφωνο: 2285360113                                                                                   Προς: Λαμπαδάκη Στέφανο
FAX: 2285023570

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»,

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» από Πέμπτη 31Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.517,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.