ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΞΟΣ 09-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 9206 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360126 
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΚΑ (ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 
Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ) ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΚΑ (ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)     βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική σας προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Τρίτη 14- 06-2016  και ώρα 14:00μμ,        
–     Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των   954,80 € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα όργανα (κάρτες Δικτύου)   αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές   που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  των Yλικών (κάρτες ) του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό    .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 

O Προϊστάμενος του τμήματος 
Περιβάλλοντος
Τριαντάφυλλος  Μιχαήλ        
Μηχανολόγος Μηχανικός                                                            

Σχόλια are closed.