ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ. 23502/2022
Προς:
Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.
Οργάνωση & Εξοπλισμός
Παιδικών Σταθμών
ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ ΤΘ 85
ΤΚ 58100
ΤΗΛ. 23820 99273
info@camelino.gr

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, συνολικής αξίας 592,47 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

Σχόλια are closed.