ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος  19/9/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. πρωτ.: 19740

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση:        Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:         ΝΑΞΟΣ 84300

Πληροφ. :           Τριαντάφυλλος Μιχ.

Τηλ.:                   22853.60126

Fax:                    22850.23570

E-mail:                mixtri@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πολυβάθμιας αντλίας για αποκατάσταση υδροδότησης της περιοχής «Κουρουνοχώρι» Τ.Κ. Μελάνων

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για προμήθεια πολυβάθμιας αντλίας για αποκατάσταση υδροδότησης της περιοχής «Κουρουνοχώρι» Τ.Κ. Μελάνων έως και την Παρασκευή 22/09/2017 και ώρα 11:00.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο Διεύθυνσης περιβάλλοντος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360126).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Συνημμένα έγγραφα

Ο Αντιδήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

Σχόλια are closed.