Προμήθεια πολυετίας (2020-2021) μέσων ατομικής προστασίας – περιβολής και εμφάνισης δικαιούχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ (2020-2021) ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 151.482,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Κωδικός CPV: 3580000-2
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2.443,27€.
Χρόνος παράδοσης: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Αύξων αριθμός Συστήματος : 102976
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 18/12/ 2020.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00πμ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 08/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.e-naxos.eu.
Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr.
Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, www.promitheus.gov.gr καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και, επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων .

 

 

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.