ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 1000 Κ. Μ. / ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 1000 Κ. Μ. / ΗΜΕΡΑ»
( CPV: 41110000-3 Πόσιμο νερό ).
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Έχοντας υπόψη την 135 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 1000 Κ. Μ. / ΗΜΕΡΑ»
Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 434.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά το έτος 2021.
Α/Α   ΚΑΕ                              ΕΤΟΣ 2021
1       63-6213.002               434.000,00 €

Κωδικός ( CPV: 41110000-3 Πόσιμο νερό ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.:132579), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07-06-2021, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 11/06/2021 και ώρα 10:00π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι επτά (7) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της
προμήθειας. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να
πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διακήρυξη.
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.