ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 1000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 1000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ »
( CPV: 41110000-3 Πόσιμο νερό ).

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 28 /2023 (ΑΔΑ: 90ΚΒΩΚΗ-Λ1Α ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 1000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ »

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 260.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά το έτος 2023.
Α/Α ΚΑΕ ΕΤΟΣ 2023

1 63-6213.002 260.400,00 €

Κωδικός ( CPV: 41110000-3 Πόσιμο νερό ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.,ΣΑ :186746), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27-03-2023, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 31/03/2023 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 130 ημέρες , από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να
πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60129 και κ. Κιουλαφής Ειρηναίος, τηλ : 22853-60113).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.