ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         ΝΑΞΟΣ  21-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:28801
Δ/ΝΣΗ προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ.Μανδηλαράς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360153
ΦΑΧ:22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Προς Kάθε ενδιαφερόμενο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> .

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την « προμηθεια Ραφιών Αρχείων για το γραφείο Δόμησης βάσει της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12:00πμ,
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € μαζί με το
Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
Τα υλικά αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά .
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.

Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Tεχνικές Προδιαγραφές

O Δήμαρχος
α/α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.