ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              ΑΔΑ: 7Ι2ΙΩΚΗ-Φ5Β
Πληροφορίες : Γ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ                                                                                  Νάξος, 1 /09 /2017
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 18211
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ »
ΕΤΟΥΣ 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών , για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ » του Δήμου »,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.499,76 €(συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.226 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : ΩΝ02ΩΚΗ-ΡΔΨ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 12.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ).Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών (άρθρο 12 της διακήρυξης )
Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης την Τετάρτη 20
Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή
των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.