ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος, 05-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.:1461
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε προς προμήθεια είδους την ημέρα παράδοσής του για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 180.644,09 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις 20 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα καυσίμων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά το διαγωνιζόμενου θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ομάδων.
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο.
Οι συμβάσεις θα ισχύουν από την υπογραφή τους και για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης 1 μηνός.
Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκρέτη, τηλ. 22853-60133).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α
ΤΟΤΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.