ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 14-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. πρωτ.:11160
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδοσής του είδους, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 392.636,93 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: πετρέλαιο κίνησης (145.475 λίτρα), βενζίνη αμόλυβδη (20.975 λίτρα) και πετρέλαιο θέρμανσης (113.850 λίτρα).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις 25 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα.
Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα καυσίμων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 14-07-2014.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκρέτη, τηλ. 22853-60133).

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.