ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 22-07-2015                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                Αρ. πρωτ.: 14021
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδοσής του είδους, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 323.459,50 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: πετρέλαιο κίνησης (122.800 λίτρα), βενζίνη αμόλυβδη (18.000 λίτρα) και πετρέλαιο θέρμανσης (114.650 λίτρα).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 24/08/2015 και ώρα 08:00π.μ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31/08/2015  και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 04 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα καυσίμων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας/ων για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες.  
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός. 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 22-07-2015.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκρέτη, τηλ. 22853-60133).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.