ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 11-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. πρωτ.:13832
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε προς προμήθεια είδους την ημέρα παράδοσής του για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 380.776,54 (συμ/νου Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, στις 25 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται σε κάθε περίπτωση όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας/υποομάδας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα καυσίμων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο. Οι συμβάσεις θα ισχύουν από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 11-10-2013.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκρέτη, τηλ. 22853-60130).

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.