Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες  Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών , για την Προμήθεια  υλικών Αποκατάστασης Οδών  του Δήμου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.994,00 € (συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα αρχεία

TEYΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Σχόλια are closed.