ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Νάξος, 18/10/2021
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 18694
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Τηλ.: 2285029423
e-mail: xfra@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.391,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 141391), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/10/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/11/2021, ώρα 3:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10/11/2021, ώρα 10:30 π.μ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων και κατόπιν παραγγελίας.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν οικονομική προσφορά ανά τμήμα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά όλα τα είδη κάθε τμήματος και ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους που περιλαμβάνει η προμήθεια. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.