ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών Σήμανσης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2015, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.272,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ,
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 11 /12/2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη της κάθε
ομάδας , είτε για μία από τις δύο ομάδες ή είτε για όλες τις ομάδες των υλικών
Σήμανσης .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση
συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας
(χωρίς το Φ.Π.Α.) των υλικών σήμανσης για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ.
22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από
τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.