Νάξος, 03/12/2012
Αρ. Πρωτ.: οικ.17205

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 18/12/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) των προϊόντων του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης και του εντύπου προσφοράς, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Διευκρινήσεις
Oρθή επανάληψη Διευκρινίσεων

Συνημμένα Αρχεία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.