ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 357/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 137.472,60 € σε βάρος του ΚΑ 25-6633.008 καθώς και ποσού 101.444,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6633.010, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2022, 2023, 2024.
Κωδικοί CPV:
24312220-2 Υποχλωριώδες νάτριο
44611500-1 Δεξαμενή κενή 1000 λίτρων
24958200-6 Πολυηλεκτρολύτης
24313123-9 Θειικό Αργίλιο
24962000-5 Αντικαταθαλατωτικό
24313300-4 Ανθρακικό Ασβέστιο
24311411-1 Θειικό οξύ
24311521-5 Υγρή καυστική σόδα

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.: 140237), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25-10-2021, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 01/11/2021 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να
πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη .
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60129 και κ. Μανωλάς Δημήτριος, τηλ : 22853-60174).

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.