ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                         Αρ. Πρωτ.: 7126/05.05.2022
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                       ΑΔΑ: ΨΓΙ8ΩΚΗ-Ω3Β
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών               ΑΔΑΜ: 22PROC010494865
Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Μ. Ζαζάνη
Τηλ.: 2285029423
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης»

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.432,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 160348), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/05/2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/05/2022, ώρα 15.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27/05/2022, ώρα 11.00 π.μ.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.