ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + 2014 – PAVE the WAySTE

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + 2014 – PAVE the WAySTE»
Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, στα πλαίσια της
Σύμβασης Προμήθειας του θέματος. Τα υπό προμήθεια είδη είναι :
1. Εξοπλισμός Ανακύκλωσης : CPV 42914000-6
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης = 96.760,00€, πλέον ΦΠΑ 24%
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 3 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (συστημικός αριθμ. 47912) μέσω
της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις
30/10/17 και ώρα 19:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 20/11/17 και
ώρα 23:00 μ.μ.

Συνημμένα Έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.