ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΞΟΣ 09-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:9203 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360126-153 
ΦΑΧ:22850-23570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> . 
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ   
βάσει της τεχνικής έκθεσης του τμήματος περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου μας σας καλεί το καθένα σας που ασχολείται με την εμπορεία και διάθεση των ανωτέρω να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή την οικονομική σας προσφορά η αποστέλλοντας την με ΦΑΧ  στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Τρίτη 14- 06-2016  και ώρα 14:00μμ,        
– Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των   2.085,93     € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει   .
Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.  
Τα  ανταλλακτικά   αναγράφονται στο  πίνακα του προϋπολογισμού  και στο  έντυπο με τις τεχνικές προδιαγραφές  που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Η προθεσμία  Παράδοσης  των ανταλλακτικών για τις αντλίες αποχέτευσης     του Δήμου, θα αναφέρεται μέσα στο συμφωνητικό    .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 
        
O Προϊστάμενος του τμήματος 
Περιβάλλοντος                                                                     
Τριαντάφυλλος  Μιχαήλ        
Μηχανολόγος Μηχανικός                                                            

Σχόλια are closed.