ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Νάξος, 27 /08 /2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ.: 13598
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ »

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών , για την Προμήθεια ετοίμου Σκυροδέματος για την αποκατάσταση βλαβών του Δήμου »,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.998,64 €( συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α24%) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 170/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : 6ΛΥ9ΥΩΚΗ-ΜΗ6Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα 10-09-2018και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης ). Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Δευτέρα10-09-2018 ώρα 9:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης την Παρασκευή 7-09-2018 ημέραΌλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμεςημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων(τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνηαναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγήτων τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.