ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS (ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 12/12/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. Πρ.: 21779
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Γ. Καλαβρός
Τηλέφωνο: 2285360120
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS (ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την ΤΡΊΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018. Οι οικονομικές προσφορές των προμηθευτών των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κριθούν τεχνικά κατάλληλες, θα αποσφραγιστούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η εν λόγω προμήθεια, με CPV 38295000-9 , αφορά το οικονομικό έτος 2018 και δεσμεύει τον Κ.Α. 30-7134.003, με ποσό ύψους 9.052,00 €. Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια που τίθενται με την Τεχνική Περιγραφή.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας του εξοπλισμού σύμφωνα με τα σχετική Τεχνική Περιγραφή.
Παράλληλα θα πρέπει να καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα)
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
Σε περίπτωση ταυτόσημων οικονομικών προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με δική τους ευθύνη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.