ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 12 /2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 21447
ΔΗΜΟΣ NAΞΟΥ & MΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2285360153
Fax : 22850-23570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ για ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(πρ/σμου : 23.560,00€ με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές στο σύνολο της έως την Τρίτη 11 η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα και ώρα 15:00 μ.μ..
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερης).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος).
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα υπάρχουν:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
➢ Μέσα σε φάκελο θα υπάρχουν τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναφέρονται παρακάτω.
1. Aπόσπασμα ποινικού Μητρώου )
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Υπό φάκελος καλά σφραγισμένος με την οικονομική προσφορά η οποία δεν πρέπει να
έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, σημειώσεις και διορθώσεις.
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά ( Α φάκελος – δικαιολογητικά συμμετοχής) δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο Β σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο (ισόγειο) του Δήμου Νάξου &Μ.Κ

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία και στον πίνακα ανακοινώσεων .
Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η Προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.